Statut

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst, 05/14) i članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine 76/93, 111/96, 164/98, 36/01), Osnivački Sabor Hrvatske inicijative za dijalog, na svojem zasjedanju održanom 23. studeni 2015. godine, donio je

 

STATUT
HRVATSKE INICIJATIVE ZA DIJALOG

 

 1. TEMELJNE ODREDBE, CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

 

Članak 1.

(1) Naziv Stranke jest: Hrvatska inicijativa za dijalog

(2) Skraćeni naziv Stranke jest: HRID

(3) Sjedište Stranke je u Zagrebu.

 

Članak 2.

(1) HRID je politička stranka koja se, uz zalaganje za cjelokupni razvitak Republike Hrvatske, posebice zalaže za jačanje kulture dijaloga u javnom djelovanju radi postizanja pravednijeg društvenog uređenja i boljih radnih i životnih uvjeta građana Republike Hrvatske; za pravnu sigurnosti i netoleranciju na pojavu korupcije u društvu; za učinkovitu racionalnu državnu i javnu upravu kao servisa svih građana; za uspostavu čvrstog i kompetitivnog poslovnog sustava, međusektorske suradnje i unisone poslovne etike unutar sustava državne i javne uprave, te za izgradnju kvalitetnog i suvremenog obrazovnog sustava i podrške za izgradnju produktivne znanstvene infrastrukture.

 

(2) Temeljne odrednice i smjernice političkog djelovanja HRID-i stavljaju posebann naglasak na debirokratizaciju države, te porezna rasterećenja i mjere koje će ići u pravcu reforme javne uprave; demokratizaciju izbornog sustava i jačanje političke odgovornost i demokratskih procesa; vladavinu prava i netoleranciju na korupciju; suvremeni obrazovni sustav, dostupan pod jednakim uvjetima svima, koji objedinjuje teoriju i praksu u suradnji obrazovnih i znanstvenih institucija s tvrtkama; te. proaktivnu demografsku politiku temeljenu na jačanju i zaštiti položaja majke, uvođenju poreznih olakšica za obitelji i konsenzusu vlasti, opozicije, vjerskih zajednica, građanskih institucija i udruga.

 

Članak 3.

HRID je pravna osoba, registrirana pri Ministarstvu uprave, koja ima svoj žiro-račun i devizni račun, a u pravnom prometu s trećima za preuzete obveze odgovara svojim sredstvima, odnosno imovinom.

 

 

Članak 4.

(1) HRID djeluje na području Republike Hrvatske.

(2) HRID može djelovati i u inozemstvu, u skladu s Odlukom Predsjedništva, a u skladu sa zakonom i u okvirima pravnog poretka države u kojoj djeluje.

 

Članak 5.

(1) HRID predstavlja i zastupa njezin predsjednik.

(2) Predsjednik može ovlastiti i druge osobe da predstavljaju i zastupaju HRID, u skladu s odredbama Statuta.

(3) U slučaju privremene spriječenosti predsjednika, HRID predstavlja i zastupa jedan od potpredsjednika kojeg za to ovlasti predsjednik posebnom odlukom.

(4) Ukoliko predsjednik, radi dugotrajnije spriječenosti nije u mogućnosti donijeti odluku iz prethodnog stavka u roku duljem od 30 dana, tu odluku donosi Predsjedništvo.

 

Članak 6.

(1) HRID imaj svoj pečat, znak i zastavu.

(2) Pečat HRID-i okruglog je oblika, promjera 30 mm, s tekstom HRID, koji prati rub pečata.

(3) Pečat su ovlaštene koristiti osobe ovlaštene za zastupanje Stranke, a čuva ga Tajnik Stranke.

(4) Pečate imaju i ustrojstveni oblici HRID-i. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu HRID-i, s tim što u drugom redu teksta stoji naziv ustrojstvenog oblika.

(5) Predsjedništvo će donijeti odluku o izgledu i obliku znaka i zastave HRID-i nakon što se HRID upiše u Registar političkih stranaka.

 

Članak 7.

(1) HRID je samostalna politička stranka i djeluje u skladu sa svojim temeljnim odrednicama, smjernicama i odlukama svojih ovlaštenih tijela.

(2) HRID se može učlaniti u domaće i međunarodne udruge ili organizacije, odnosno sudjelovati u osnivanju takvih udruga ili organizacija.

(3) Odluku o prestanku rada HRID-i ili o njezinom stapanju s drugim političkim strankama odluku donosi Sabor HRID-i.

 

 

Članak 8.

(1) Rad HRID-i i svih njezinih tijela je javan. Javnost rada osigurava se održavanjem javnih sjednica, objavama informacija i priopćenja putem javnih pisanih i elektroničkih medija te putem vlastite web stranice.

(2) Tijela HRID-i mogu svojom odlukom isključiti javnost sa sjednica te odlučiti da se pojedini podaci i isprave čije bi javno objavljivanje moglo štetiti interesima Stranke ili njenih članova ne objavljuju, a napose kada se raspravlja i odlučuje o:

 • unutrašnjim kadrovskim pitanjima;
 • strategiji i taktici izborne promidžbe i nominiranju izbornih kandidata;
 • spajanju, odnosno udruživanju s drugim strankama;
 • kada se radi o pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom;
 • drugim sličnim slučajevima, na temelju odluke nadležnih tijela HRID-i.

 

Članak 9.

HRID može radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stjecati prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

 

 1. ČLANSTVO

 

Članak 10.

Početak i prestanak članstva u HRID-i regulirani su ovim Statutom i Pravilnikom o članstvu, koji donosi Predsjedništvo.

 

Članak 11.

(1) Članom HRID-i može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, koji prihvaća Statut i Program HRID-i.

(2) Članom HRID-i postaje se potpisom pristupnice i upisom u registar članstva HRID-i. Odluku o prijemu u članstvo donosi Tajnik HRID-i.

(3) Registar članstva vodi tajnik HRID-i, odnosno osoba koju tajnik za to ovlasti. Registar članstva se vodi pri sjedištu HRID-i.

 

Članak 12.

(1) Članstvo u HRID-i prestaje:

 • istupom
 • kršenjem odredbi Pravilnika o članstvu
 • isključenjem iz HRID-i
 • gubitkom poslovne sposobnosti
 • smrću

 

(2) Član može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese HRID-i ili prouzroči ozbiljnu štetu HRID-i i njenom članstvu. Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika ili Tajnika stranke. Na odluku Predsjedništva član ima pravo žalbe u roku od 14 dana u kojem se može pismeno ili usmeno obratiti Predsjedništvu. Ukoliko to pravo član ne iskoristi, Predsjedništvo će donijeti odluku i bez toga. Končnu odluku donosi Središnji odbor u roku od 90 dana od odluke Predsjedništva. Član se ima pravo pismeno ili usmeno obratiti Središnjem odboru, a ukoliko to ne učini, Središnji odbor će donijeti odluku i bez toga. Odluka Središnjeg odbora je konačna.

(3) Svaki prestanak članstva upisuje se u registar članstva HRID-i.

 

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

 

Članak 13.

(1) Svaki član HRID-i pripada jednom od ogranaka, prema mjestu stanovanja.

(2) U ogranku članovi HRID-i ostvaruju svoja prava i ispunjavaju svoje dužnosti.

(3) U slučaju preseljenja iz mjesta stanovanja, član se odjavljuje u matičnom ogranku HRID-i, a nakon prijave promjene u evidenciji članstva, prijavljuje se ogranku novog mjesta stanovanja i uključuje u njegov rad.

 

Članak 14.

Član HRID-i ima pravo:

 • sudjelovati u radu, biti kandidiran te birati i biti biran na sva stranačka tijela, iznositi prijedloge, mišljenja i prigovore na rad HRID-i i njezinih tijela;
 • sudjelovati u odlučivanju, biti obaviješten o svim stavovima i odlukama HRID-i.

 

Članak 15.

Član HRID-i dužan je:

 • promicati Program HRID-i i zalagati se za njegovo oživotvorenje;
 • pridržavati se odredaba Statuta;
 • provoditi odluke tijela HRID-i, pri čemu je mjerodavna odluka višeg tijela;
 • zalagati se za interese HRID-i i čuvati njezin ugled;

 

 

III. UNUTARNJA ORGANIZACIJA STRANKE

 

Članak 16.

(1) HRID je organizirana teritorijalno i funkcionalno.

(2) Teritorijalnu organizaciju HRID-i čine:

 • ogranci;
 • županijske organizacije.

 

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA – OGRANAK

 

Članak 17.

(1) Ogranak je temeljna organizacijska jedinica HRID-i.

(2) Za osnivanje ogranka HRID-i potrebno je 10 (deset) članova HRID-i.

(3) Ogranak se osniva za područje općine ili grada.

(4) Na području Grada Zagreba ogranak se, u pravilu, osniva na području gradske četvrti.

Članak 18.

Ogranci promiču i oživotvoruju politiku HRID-i, neposrednim djelovanjem svojih članova u različitim oblicima okupljanja i djelovanja građana, te zagovaraju interese općine odnosno grada u kojima djeluju, a posebno u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.

Članak 19.

(1) Ogranci djeluju sukladno političkim načelima HRID-i sadržanim u Programu, Statutu, deklaracijama i odlukama viših tijela HRID-i.

(2) Ogranci samostalno odlučuju o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima u svojoj općini odnosno gradu, u skladu s općom politikom HRID-i.

(3) Ogranci određuju kandidate za izbore u predstavnička tijela općine, odnosno grada te daju prijedloge kandidata za predstavnička tijela na ostalim razinama, usko surađujući po tim pitanjima s višim tijelima HRID-i.

Članak 20.

(1) Ogranak HRID-i ima ova tijela:

 • Skupštinu;
 • Predsjedništvo;

6

(2) Ogranci HRID-i mogu osnivati i druga tijela, ako to nije u suprotnosti sa Statutom.

 

Članak 21.

(1) Skupština je najviše programsko i izborno tijelo ogranka.

(2) Osnivačku skupštinu ogranka čini najmanje 10 (deset) članova HRID-i.

 

Članak 22.

Nadležnosti Skupštine ogranka su sljedeće:

 • suglasno općim političkim načelima, sadržanim u Programu, Statutu i drugim dokumentima HRID-i, utvrđuje ciljeve djelovanja i donosi program rada ogranka za razdoblje između dviju skupština;
  • tajnim glasovanjem bira i razrješava:
  • predsjednika ogranka;
  • dopredsjednika ogranka;
  • 3 (tri) člana predsjedništva ogranka;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom.

 

Članak 23.

(1) Sjednice Skupštine ogranka održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u dvije godine.

(2) Sjednice Skupštine ogranka saziva i njima predsjedava predsjednik ogranka.

 

Članak 24.

(1) Na sjednicu Skupštine ogranka obavezno se pozivaju svi članovi ogranka.

(2) Pozivi se šalju u pisanom obliku, najmanje 8 (osam) dana prije održavanja Skupštine, s točno naznačenim mjestom i vremenom održavanja, te s predloženim dnevnim redom.

 

Članak 25.

(1) Predsjednik ogranka je izvršno-političko tijelo ogranka HRID-i.

(2) Predsjednik ogranka obavlja sljedeće zadatke:

 • organizira političko djelovanje ogranka, u skladu s Programom i Statutom;
 • potiče političku djelatnost, radi na organiziranju ogranka, brine se za materijalna i financijska dobra, potiče izvršavanje zadaća;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

7

(3) Za obavljanje pojedinih poslova predsjednik može zadužiti bilo kojeg člana ogranka.

 

Članak 26.

(1) Predsjedništvo ogranka je izvršno političko-tijelo ogranka HRID-i.

(2) Predsjedništvo ogranka čine:

 • predsjednik;
 • dopredsjednik;
 • 3 (tri) člana koja bira Skupštine ogranka.

(3) Članovi Predsjedništva, na prijedlog predsjednika ogranka između sebe biraju tajnika.

(4) Sjednice predsjedništva ogranka saziva predsjednik ogranka, koji im i predsjedava.

(5) Predsjednik ogranka može pisanim putem ovlastiti dopredsjednika da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti.

 

Članak 27.

Predsjedništvo ogranka HRID-i:

 • organizira provođenje politike HRID-i i izvršenje programa ogranka;
 • provodi odluke Skupštine ogranka;
 • potiče omasovljenje članstva;
 • analizira i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima na području svog djelovanja;
 • određuje kandidate za gradonačelnika, načelnika općine i predsjednika vijeća gradske četvrti kao i njihove zamjenike;
 • donosi odluku o predizbornim i postizbornim koalicijama na razini grada, općine i vijeća gradske četvrti;
 • predlaže višim tijelima kandidate za izbor u predstavnička tijela na svim razinama kao i kandidate i za tijela Stranke;
 • organizira predizborne aktivnosti;
 • potiče i organizira promotivne aktivnosti;
 • vodi tekuće poslove;
 • donosi Poslovnik o radu
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

8

 

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA – ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA

 

Članak 28.

(1) Županijska organizacija HRID-i ustrojava se na području županije, sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske.

(2) Županijsku organizaciju HRID-i čine predstavnici najmanje 3 (tri) ogranaka na području županije.

 

Članak 29.

Županijska organizacija HRID-i promiče i oživotvoruje politiku HRID-i, usklađuje djelovanje ogranaka na svom području i zagovara posebne interese županije u kojoj djeluje, preko svojih predstavnika predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.

 

Članak 30.

(1) Županijska organizacija HRID-i dužna je djelovati sukladno općim političkim načelima HRID-i, sadržanim u Programu, Statutu, deklaracijama i odlukama središnjih tijela.

(2) U skladu s načelima iz prethodnog stavka, županijska organizacija HRID-i samostalno odlučuje o oblicima i načinu suradnje s drugim političkim strankama koje djeluju na njenom području.

 

Članak 31.

(1) Tijela županijske organizacije su:

 • Županijska skupština;

(2) Županijska organizacija HRID-i može osnivati i druga tijela, ako to nije u suprotnosti sa Statutom.

 

Članak 32.

(1) Županijska skupština najviše je programsko i izborno tijelo HRID-i za područje županije.

(2) Županijsku skupštinu čine:

 • predsjednik, koji je ujedno i predsjednik županijske organizacije HRID-i;
 • dopredsjednik županijske organizacije HRID-i;
 • predsjednici ogranaka s područja županijske organizacije;
 • povjerenici za ogranke s područja županijske organizacije;

9

(3) Nadležnosti županijske skupštine su sljedeće:

 • suglasno općim političkim načelima, sadržanim u Programu, Statutu i drugim dokumentima HRID-i, utvrđuje ciljeve djelovanja i donosi program rada županijske organizacije za razdoblje između dviju skupština;
 • tajnim glasovanjem bira i razrješava:
 1. a) predsjednika županijske organizacije po načelu jedan čovjek – jedan glas;
 2. b) dopredsjednika županijske organizacije;
 3. c) 3 (tri) člana predsjedništva županijske organizacije;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom.

(4) Sjednice županijske skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje.

 

Članak 33.

Ovlaštenja županijske skupštine su sljedeća:

 • suglasno općim političkim načelima HRID-i, utvrđuje ciljeve na razini županije koje županijska organizacija, djelovanjem svojih ogranaka, treba oživotvoriti;
 • koordinira rad ogranaka i potiče formiranje novih te omasovljenje članstva;
 • u cilju unapređivanja rada ogranaka, županijska skupština može osnivati koordinacijska tijela čiji se sastav, ovlaštenja i način rada određuju Poslovnikom županijske skupštine;
 • iz svog sastava bira predsjednika županijske organizacije i dopredsjednika županijske organizacije;
 • na prijedlog novoizabranog predsjednika županijske organizacije, bira tajnika županijske organizacije HRID-i;
 • bira kandidate za zastupnike u Hrvatskom saboru koji se određuju biranjem članstva županijske organizacije na koju se kandidati odnose po načelu jedan čovjek – jedan glas za svakog kandidata za svaku izbornu jedinicu;
 • predlaže kandidate za župana i gradonačelnika grada Zagreba koji se biraju po načelu jedan čovjek – jedan glas u toj županijskoj organizaciji;
 • predlaže predizborne i postizborne koalicije na razini županije i grada Zagreba koji se odabiru biranjem po načelu jedan čovjek – jedan glas u toj županijskoj organizaciji;
 • predlaže i izabire kandidate za vijećnike u županijskoj skupštini, kao i njegove zamjenike;
 • organizira predizborne aktivnosti na razini županije;
 • organizira promotivne aktivnosti HRID-i (tribine, manifestacije, medijske nastupe i sl.);
 • donosi Poslovnik o radu;
 • obavlja druge poslove utvrđene Statutom.

 

Članak 34.

(1) Predsjednik županijske organizacije je izvršno-političko tijelo županijske organizacije HRID-i. Predsjednik upravlja radom županijske organizacije.

(2) Predsjednik županijske organizacije HRID-i obavlja sljedeće zadatke:

 • organizira političko djelovanje županijske organizacije, u skladu s Programom i Statutom;
 • potiče političku djelatnost, radi na organiziranju županijske organizacije, brine se za materijalna i financijska dobra, potiče izvršavanje zadaća tijela županijske organizacije;
 • imenuje povjerenike u skladu sa Statutom;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

(3) Za obavljanje pojedinih poslova predsjednik može zadužiti bilo kojeg člana predsjedništva županijske organizacije.

 

POVJERENIK

 

Članak 35.

(1) Ako na nekom području ne postoji ogranak, Predsjednik županijske organizacije za to će područje imenovati povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo i obavi Statutom predviđenu proceduru za osnivanje, odnosno obnovu ogranka.

(2) Ukoliko u pojedinoj županiji, sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli RH, ne postoji županijska organizacija, Predsjedništvo HRID-i imenovat će povjerenika.

(3) Rok za uspostavu ogranka, odnosno županijske organizacije, je 6 (šest) mjeseci od dana imenovanja povjerenika, a protekom tog roka pokreće se postupak ponovnog imenovanja povjerenika.

 

SREDIŠNJA TIJELA HRID-i

Članak 36.

Središnja tijela Stranke su:

 • Sabor HRID-i;
 • Središnji odbor HRID-i;
 • Predsjedništvo;
 • Predsjednik;
 • Tajnik;
 • Nadzorni odbor.

 

SABOR HRID-i

Članak 37.

(1) Sabor je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo HRID.

(2) Sabor HRID-i čine svi članovi dok njihov broj ne premaši 200 a nakon toga je čine:

 1. a) Članovi po funkciji:
 • Predsjednici županijskih organizacija;
 • članovi središnjih tijela HRID-i.
 1. b) Izabrani članovi:
 • Predstavnici županijskih organizacija izabranih na način da županijska organizacija bira jednog predstavnika na svakih započetih 10 (deset) članova, počevši od broja 10 (deset).

Članak 38.

Sabor HRID-i obavlja sljedeće poslove:

 • ustanovljuje opću politiku HRID-i;
 • donosi Program, programske dokumente i Statut;
 • razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje HRID-i;
 • na prijedlog Predsjedništva donosi i mijenja temeljna politička načela, programska usmjerenja, izmjene i dopune Statuta i Statut HRID-i;
 • donosi Poslovnik o radu te odluke i druge akte iz svoje nadležnosti;
 • bira i razrješava 3 (tri) člana Nadzornog odbora HRID-i;
 • izabire 10 članova Središnjeg odbora;
 • donosi odluku o prestanku rada HRID-i;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

 

Članak 39.

(1) Sjednicu Sabora HRID-i saziva i njome predsjeda, do izbora radnog predsjedništva, predsjednik HRID-i.

(2) Odluka o sazivanju Sabora sadrži datum i vrijeme održavanja, te prijedlog dnevnog reda.

(3) Izborna sjednica Sabora se održava svake 2 (dvije) godine. Prema potrebi mogu se održavati tematske sjednice Sabora HRID-i.

(4) Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Sabora HRID-i na pisani zahtjev najmanje 25% članova HRID-i, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Pisani zahtjev mora sadržavati prijedlog dnevnog reda.

(5) Sabor daje mišljenje Predsjedništvu o koalicijama na državnoj razini te o kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske.

 

SREDIŠNJI ODBOR HRID-i

Članak 40.

(1) Središnji odbor HRID-i najviše je političko i programsko tijelo HRID-i između dvaju Sabora HRID-i. Središnji odbor čini po jedan član iz svake županijske organizacije, članovi Predsjedništva i 10 članova izabranih na Saboru HRID-a i saborski zastupnici u Hrvatskom Saboru iz redova HRID-i.

(2) Na prvoj sjednici Središnjeg odbora, koju saziva predsjednik HRID-i Središnji odbor bira predsjednika i dopredsjednika Središnjeg odbora. Središnji odbor ima tajnika kojeg imenuje predsjednik Središnjeg odbora.

(3) Rad Središnjeg odbora uređuje se Poslovnikom Središnjeg odbora koji se usvaja na prvoj sjednici.

 

Članak 41.

(4) Ovlaštenja Središnjeg odbora HRID-i su sljedeća:

 • na osnovi Temeljnih odredbi HRID-i, Statuta HRID-i te programskih dokumenata donosi odluke i zaključke te daje preporuke predsjedniku HRID-i i Predsjedništvu HRID-i;
 • raspravlja o izvješću predsjednika HRID-i i odlučuje o njegovu prihvaćanju;
 • donosi prijedloge dokumenata za Sabor HRID-i;
 • Na prijedlog Predsjednika HRID-i bira Tajnika HRID-i;
 • odlučuje o povezivanju HRID-i s drugim političkim ili nepolitičkim organizacijama te učlanjivanju HRID-i u međunarodne političke i nepolitičke organizacije;
 • predlaže predizborne i postizborne koalicije na državnoj razini koje se određuju biranjem cjelokupnog članstva po načelu jedan čovjek – jedan glas;
 • predlaže kandidata za predsjednika Republike Hrvatske koji se određuje biranjem cjelokupnog članstva po načelu jedan čovjek – jedan glas;
 • predlaže kandidate za zastupnike u Hrvatskom saboru koji se određuju biranjem članstva županijske organizacije na koju se kandidati odnose po načelu jedan čovjek – jedan glas za svakog kandidata za svaku izbornu jedinicu;
 • predlaže kandidate za mandatara Vlade koji se određuju biranjem cjelokupnog članstva po načelu jedan čovjek – jedan glas;
 • predlaže i bira kandidate za članove Vlade i kandidate za Europski parlament;
 • određuje način kandidiranja i postupak biranja za tijela HRID-i, kad to nije određeno Statutom;
 • utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta;

13

 • određuje uvjete i mjerila za dodjeljivanje priznanja pojedincima, tijelima te pravnim i drugim osobama za osobit doprinos radu HRID-a, donosi odluke o počasnim članovima HRID-i;
 • bira vršitelja dužnosti predsjednika HRID-i ako izabrani predsjednik prestane obnašati dužnost;
 • bira vršitelja dužnosti člana Središnjeg odbora HRID-i ako je neki od izabranih članova Središnjeg odbora HRID-i prestao obnašati svoju dužnost iz bilo kojeg razloga;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima.

 

Članak 42.

(5) Središnji odbor HRID-i zasjeda najmanje jedanput godišnje, a sjednice saziva predsjednik Središnjeg odbora.

(6) Predsjednik Središnjeg odbora HRID-i može pozvati istaknute stručnjake i javne djelatnike da sudjeluju u radu Središnjeg odbora HRID-i.

 

PREDSJEDNIŠTVO

 

Članak 43.

(1) Predsjedništvo je najviše upravno-političko tijelo HRID-i.

(2) Predsjedništvo HRID-i čine:

 • Predsjednik;
 • 2 (dva) dopredsjednika;
 • Tajnik;
 • 5 (pet) članova.

(3) Sve članove Predsjedništva, osim tajnika, biraju svi članovi stranke po načelu jedan čovjek – jedan glas.

(4) Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik HRID-i a u slučaju spriječenosti predsjednika, jedan od dopredsjednika kojeg za to ovlasti Predsjednik HRID-i.

(5) Odluke Predsjedništva obvezuju sva niža tijela HRID-i.

 

Članak 44.

Ovlaštenja Predsjedništva HRID-i su sljedeća:

 • utvrđuje programske smjernice za pojedina područja političkog, ekonomskog i društvenog života;
 • odlučuje suradnji i članstvu HRID-i u međunarodnim političkim ili nepolitičkim organizacijama;
 • donosi pravilnike na temelju Statuta;
 • usvaja program rada, financijski plan i završni račun za pojedinu godinu;

14

 • donosi odluku o sjedištu i promjeni sjedišta HRID-i;
 • provodi odluke Sabora HRID-i;
 • koordinira rad županijskih organizacija na provođenju politike i Programa HRID-i;
 • analizira i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima;
 • osmišljava i organizira provođenje političkih i poslovnih aktivnosti HRIDi;
 • na prijedlog predsjednika donosi odluku raspuštanju ogranka, odnosno županijske organizacije i imenovanju povjerenika;
 • u slučaju da Predsjednik prestane obnašati svoju dužnost, imenuje vršitelja dužnosti Predsjednika do sljedećeg izbornog Sabora HRID-i
 • brine se za materijalna i financijska dobra;
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom.

 

PREDSJEDNIK (PREDSJEDNICA)

Članak 45.

(1) Predsjednik HRID-i upravlja Strankom, izvršava i provodi odluke Predsjedništva te odlučuje o tekućim poslovima vezanim za neposredno upravljanje Strankom.

(2) Predsjednika biraju svi članovi stranke po načelu jedan čovjek – jedan glas.

(3) Predsjednik HRID-i:

 • predstavlja i zastupa HRID;
 • provodi politiku HRID-i u skladu s programom i programskim dokumentima, Statutom, odlukama i zaključcima Sabora i Predsjedništva HRID-i te u tu svrhu donosi provedbene političke odluke, zaključke, upute i druge akte;
 • predlaže Središnjem odboru HRID-i izbor i razrješenje Tajnika;
 • predlaže Predsjedništvu HRID-i donošenje odluke o raspuštanju ogranka, odnosno županijske organizacije HRID-i i imenovanje povjerenika;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom. (4) Ukoliko predsjednik HRID-i prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svojeg mandata iz bilo kojeg razloga, Predsjedništvo imenuje vršitelja dužnosti Predsjednika do sljedećeg izbornog Sabora HRID-i.

 

TAJNIK

 

Članak 46.

(1) Tajnika HRID-i bira i razrješava Središnji odbor HRID-i na prijedlog Predsjednika.

(2) Tajnik HRID-i:

 • brine o nesmetanom funkcioniranju HRID-i;
 • sudjeluje u pripremi dokumenata i radu središnjih tijela HRID-i te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad;
 • koordinira rad općinskih i gradskih ogranaka, te županijskih organizacija HRID-i;
 • zadužen je za unapređenje organizacijske strukture;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela HRID-i.

(3) U slučajevima duže odsutnosti ili spriječenosti, tajnika zamjenjuje član Predsjedništva kojeg odredi predsjednik HRID-i.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 47.

(1) Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, koji se biraju na Saboru HRID-i. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i donose Poslovnik o radu.

(2) Nadzorni odbor ocjenjuje jesu li odluke i rad tijela i dužnosnika HRID-i u suglasnosti sa zakonima i drugim propisima u Republici Hrvatskoj te raspolaže li se sredstvima HRID-i zakonito, uredno i namjenski.

(3) Izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju koji se podnosi na odobrenje nadležnim tijelima HRID-i mora biti popraćen pisanim mišljenjem Nadzornog odbora.

 

 1. IZBORI, KANDIDIRANJE i RAZRJEŠENJE

 

Članak 48.

(1) Svaki član HRID-i može birati i biti biran u tijela HRID-i na svim razinama.

(2) Mandat svim tijelima HRID-i je 2 (dvije) godine.

(3) Izbor za članove tijela HRID-i obavlja se u pravilu tajnim glasovanjem, u odvojenim postupcima za svako tijelo, osim kada je Statutom drugačije propisano.

(3) Za tijela HRID-i koja čini jedan član (npr. predsjednik, tajnik…) izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova.

16

(4) Za tijela HRID-i u koja se bira više članova izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova prisutnih članova, redoslijedom broja dobivenih glasova.

 

Članak 49.

Način kandidiranja i postupak biranja određuje Predsjedništvo, istodobno s donošenjem odluke o provođenju redovitih ili prijevremenih izbora za tijela HRID-i, u skladu s odredbama Statuta.

 

Članak 50.

Razrješenje pojedinih članova tijela Stranke ili tijela u cjelini, te njihovu popunu do kraja mandata tijela (kada se stvore političko-programski razlozi za to, a uvjetovani su neaktivnošću tijela u cjelini ili pojedinih članova/članica), može izvršiti isključivo ono tijelo koje je te članove (članice) ili tijela i izabralo, osim u slučajevima kada je Statutom drugačije propisano.

 

 1. KVORUM I ODLUČIVANJE

 

Članak 51.

(1) Tijela HRID-i mogu donositi odluke ako je sjednici nazočna većina od ukupnog broja njihovih članova.

(2) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, Skupština ogranka i županijska skupština mogu odlučivati ako je sjednici nazočna najmanje 1/3 (jedna trećina) njihovih članova.

(3) Tijela HRID-i donose pravovaljane odluke ako je za njih glasovala većina nazočnih članova.

(4) Iznimno od odredbi ovoga članka, odluka o prestanku rada HRID-i ili spajanju s drugim strankama donosi se 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova svih članova Sabora HRID-i.

 

VII. STATUT I DRUGI AKTI STRANKE

 

Članak 52.

(1) Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u Stranci.

(2) Statut se donosi na način u postupku propisanim ovim Statutom.

 

Članak 53.

(1) Tijela HRID-i donose, u skladu sa svojim ovlastima utvrđenim Statutom, odluke, zaključke i naputke.

17

(2) Odlukom se, na opći način, uređuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta.

(3) Zaključkom se uređuju konkretna pitanja iz nadležnosti tijela HRID-i, a naputkom način postupanja tijela HRID-i.

(4) Odluke, zaključci i naputci objavljuju se u izvješćima tijela HRID-i ili na drugi prikladan način.

 

VIII. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 54.

(1) HRID ostvaruje prihode iz izvora utvrđenih u članku 9. Statuta, a u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnost i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14).

(2) U slučaju prestanka rada HRID-i, njezina imovina će pripasti Zakladi Ana Rukavina u Zagrebu, Kneza Mislava 10/I.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkom Saboru HRID-i.

(2) Nakon upisa u Registar političkih stranaka Statut će biti objavljen u „Narodnim

novinama“.

 

U Zagrebu, 23. studeni 2015.

prof. dr. sc. Drago Prgomet

Predsjednik HRID-i